Säännöt


Yhdistyksen nimi on Satakunnan Ajokoiramiehet ry ja sen tarkoituksena on kaikin tavoin edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja jalostusta.  


Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n jäsen. 


Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä näyttelyitä, kokeita, myöskin kansainvälisessä mielessä, sekä kursseja ja valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opetusta ja neuvoja jäsenilleen, sekä muille samantapaisilla yhdistysten tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.  


Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosijäseniä.

Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa, tai tehnyt itsensä syypääksi rikkomuksiin, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia.

Johtokunnan päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksesta tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, johtokunnalle sitä tarkoittavan kirjelmän.

Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti johtokunnalle, sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen katsotaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin

Vuosikokous voi kutsua johtokunnan ehdotuksesta jonkun ansioituneen henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi.  


Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.  


Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.  


Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin vuodelta vuosikokouksen määräämänä aikana.  


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja on ne asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava johtokunnalle viimeistään 2 päivää ennen vuosikokousta.  


Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut 12 jäsentä. Näistä eroaa vuosittain 4 jäsentä, aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan. Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä on saapuvilla.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten tasan mennessä ratkaisee puheenjohtajan ääni. Johtokunnalla on oikeus käyttää asiantuntijoita.

Johtokunta voi tarpeen vaatiessa asettaa vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 3-5 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä myöskin johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan on oltava Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n henkilöjäseniä.  

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.  

11§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin johtokunta sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 5 jäsentä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

12§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai ilmoittamalla kokouksesta sanomalehdissä vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Samalla tavalla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

13§
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista on näiden sääntöjen 15 §:ssä erikseen säädetty.

Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista äänioikeutetuista edustajista vaadi sulje lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, Jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee arpa.

14§
Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään hyväksyttäväksi johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
4. Esitetään johtokunnan varainhoitokertomus sekä tilintarkastajain antama lausunto sekä Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Hyväksytään johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Määrätään vuotuisen jäsenmaksun suuruus ja suoritusaika.
7. Määrätään johtokunnan jäsenten, edustajain ja tilintarkastajain palkkiot seuraavaksi vuodeksi.
8. Vahvistetaan johtokunnan laatima tulosarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
10. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
12. Valitaan edustajia mahdollisiin keskusjärjestöihin.
13. Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät asiat.

Asioita joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella mutta ei päättää.  

15§
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokouksessa saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä ja että toinen vähintään kuukauden kuluttua pidetty kokous samoin ¾ äänten enemmistöllä tehdyn päätöksen hyväksyy.

Sääntömuutos on alistettava Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n hyväksyttäväksi.
Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.

16§
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.